Table of contents
« Vorige Volgende »
A    De drie aspecten van de Kernfusietriade (driehoek)

De Verantwoordelijke

De dirigent - de volwassen-IK – Hij die kan besturen - de kernkwaliteit – de uitdaging.
Het 'volwassen-IK' deel van de triade (kernfusiedriehoek) is het deel van de persoonlijkheid dat leert, groeit en keuzes kan maken. Je kunt hem zien als de dirigent van het orkest.

Het 'geparkeerde' gevoel

De piccolo speler - het onderdrukte gevoel/verlangen - het gekwetste Ik – de allergie.
Vroeger niet te verwerken gebeurtenissen in familie -en sociale omgeving gaven ooit verstrikkingen en verwarringen, waardoor men onbewust te zwaar belast werd. Dit belaste gekwetste deel blijft onbewust en groeit niet meer. Dit noemen we het 'Onderdrukte gevoel/verlangen met onbenutte talenten'. Dit deel kun je zien als de piccolospeler, die ooit zonder voldoende geoefend te hebben heeft moeten optreden voor het grote publiek én niet is gegroeid in deze ondergesneeuwde rol.

De Overlevingsmodus

De eerste vioolspeler - de overlevings-IK - het aangepaste gedrag - inadequate copingstijl –valkuil – het patroon – de inadequate ‘zelfbescherming’.
Aanvankelijk, ter bescherming van het niet te verwerken gevoel, leidde een niet bewust beleefde ‘ervaring’ tot een onbewuste overlevingsstrategie, wat uiteindelijk veel intrapsychische stress tot gevolg heeft, omdat deze reactie in puur conflict komt met het onderdrukte gevoel van het 'Gekwetste –IK-Deel'.
Dit deel kun je zien als de eerste violist, die het reflexmatig opneemt voor de picolospeler, als hij maar even denkt dat de picolospeler een foute toon zou kunnen gaan spelen. Hierdoor overstemt hij of zij, zonder vertrouwen te hebben in zijn eigen dirigent, reflexmatig de picolospeler die daardoor niet aan bod komt en ondergesneeuwd blijft, met basistress als gevolg.

Voorbeelden van overlevingsgedrag en de nadelige gevolgen daarvan kunt u hier vinden.

Het significante verschil in visie tussen de Kernfusiemethode en de visie van de Cognitieve Gedragsmethode.

We streven er naar om tussen de 4 en 7 individuele sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken, 1½ uur in beslag nemen. In tegenstelling tot de cognitieve Gedragsmethode wordt de cliënt bekeken én benaderd als een totaal gelijkwaardige medemens, die uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaat en daarbij aangespoord wordt, bewustere keuzeposities in te nemen.
Bij Kernfusietraining® wordt het ooit noodgedwongen onbewust aangemeten verdedigingsmechanisme (masker of het 'overlevings-ik') zéker niet een nog slimmer trucje geleerd om het ´te verdedigen´ onderdrukte gevoel nog verder weg te stoppen.
Ooit was het vaak de beste keuze om eenmalig dit gevoel te parkeren. Op langere termijn echter zal, als het onderdrukte gevoel verder wordt weggestopt, het namelijk méér én andere (lichamelijke) klachten en symptomen gaan vertonen, wat uiteindelijk kan leiden tot zeer ernstige ziekten en een langdurige burnout.
Waar de interventies bij de Kernfusiemethode® wél op zijn gericht zijn, is het bewustwording van de 'Bewust Verantwoordelijke-IK', ten einde in alle gevallen een verantwoordelijkheidspositie in te kunnen nemen. Daarna is het zaak om de oude en inadequaat werkende overlevingsmodus af te bouwen, zodat men meer ruimte krijgt om het ooit geparkeerde gevoel in beeld te krijgen en daar aandacht aan te geven.
In onze visie gaat daarom de cognitieve Gedragsmethode (RET) uit van een beperkt model, dat bij velerlei klachten alleen op korte termijn tijdelijke resultaten kan boeken. De Kernfusiemethode® echter, richt zich met name op inzicht, bewustzijn en gezondheid op korte –én lange termijn.

In tweemaandelijks bijeenkomsten wordt er steeds gericht gewerkt aan het oplossen van het onbewuste intra psychische conflict. Thuis kan men in de tussenliggende periode dagelijks in een ontspannen toestand naar de bij de Mee-denkers aangeschafte zelfhulp-cd’s luisteren. Meestal volstaat het om met vier van deze cd’s te werken, die elk een specifiek gebied van de Kernfusie-triade beïnvloeden, waarbij op metaforische wijze ook voedende suggesties worden aangeboden.

Negatieve effecten van onbewust overlevingsgedrag

Onbewuste zelfbescherming of Overlevingsgedrag, of een inadequate coping en het daardoor onbewust werkende conflict kan vroeg of laat leiden tot klachten en zelfs tot burnout of zelfvervreemding. Veel mensen willen daar niet aan en doen er lacherig over. Maar al te vaak echter horen we van onze burnout cliënten dat zij voorheen ook tot de 'stoere lachers' of 'die hards' behoorden. Dit genoemde gedrag is op zich een overlevingsstrategie of een aangemeten masker van mensen om in de harde omgeving waarin ze verkeren te kunnen overleven.
Om dit onbewust innerlijk conflict op te lossen is het niet perse nodig om in het verleden te gaan zitten wroeten. Deze belasting kan onder andere symbolisch-ritueel worden teruggelegd of via intra-psychische interventies op het moment in het ‘nu’ worden opgelost, zodat evenwicht ontstaat.
Hierdoor komt ruimte vrij voor een eigen levensstijl, waarbij eigen behoeftes ook aan bod komen.
Door deze kernfusietraining® wordt zelfvertrouwen versterkt en getraind om zelf effectief oplossingen aan te dragen.

B   Systemische problematiek oplossen door organisatieopstellingen in individuele setting.

Als u zelf verstrikkingen ervaart in het werk, door dat het niet echt wil vlotten op het werk, kan het zeer inzichtgevend zijn een coaching door Kernfusietraining® te volgen, al is het maar om eens te onderzoeken wat u zelf kunt veranderen om dingen effectiever te doen verlopen.
Ook als directeur(-eigenaar) kunt u als inbrenger van een organisatorisch probleem toeschouwer van de bewegingen van de bedrijfscultuur worden, die zich aan u afspiegelt. 'Representerende symbolen' nemen tijdelijk de rol van de werknemers in, worden door U opgesteld in de ruimte en krijgen, door de manier waarop ze opgesteld zijn, informatie over de plaats in de organisatie van degenen die ze representeren.
Luuc Christiaanse, die zelf veel ervaring heeft met organisaties en de verschillende bedrijfsculturen in het bedrijfsleven, leidt deze individuele organisatieopstellingen. 

Inbrengen van een casus bij organisatorische problemen.

Veel bedrijven brachten al een casus bij hem in. Ook hoge ambtenaren zijn zeer tevreden na een training van 4 tot 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Het is een uitgelezen middel om erachter te komen waarom zaken steeds anders lopen dan verwacht mag worden. De opstelling ontwart de verstrikking achter de organisatie.

De uitwerking van een individuele opstelling.

En dat heeft, na de opstelling, zijn uitwerking: Betere werksfeer en minder ziekteverzuim. Soms is dat effect het besef dat een bepaalde werknemer beter op zijn plek is buiten de organisatie of dat het beter zou zijn als u zelf een andere houding gaat in nemen binnen de organisatie. Het doel is ervoor te zorgen dat iedereen op respectvolle wijze op zijn eigen plek terechtkomt.
Dit kan op allerlei manieren waargenomen worden. Als je bijv. met een autoritaire of dominante vader niet 'klaar' bent ontmoet je op je werk altijd wel weer een zelfde soort persoon die je uit het lood weet te slaan of je wat doet wankelen. Doordat mensen zich weer verbinden met hun oorspronkelijke verlangen, ontstaat weer harmonie. Ook komen zaken als sociale problemen en psychosomatische symptomen aan de orde.
Alles wat we buitensluiten kruipt uiteindelijk in onze geest, ons gedrag, ons lichaam, in ons systeem, ons bedrijf of in (het systeeem van) onze kinderen of in (dat van) hun nageslacht.
De gevoeligsten van het systeem pakken vaak de systemische belasting op. Zo kunnen uiteindelijk ook ernstige ziekten, conflicten en oorlogen ontstaan.

Als u de moed heeft signalen van welke orde dan ook serieus te nemen nodig ik u uit om een eerste stap te zetten om met behulp van de systemische opstellingen de harmonie te herstellen.
Wanneer het de effectiviteit van het traject lijkt te dienen, wordt de cliënt uitgenodigd aan een workshop deel te nemen in de vorm van een workshop Systemische oplossingen van 2 dagdelen.

De groepstraining is niet perse noodzakelijk. Deze kan echter wel veel toevoegen, daar, waar familie of andere verstrikkingen de emotionele ontwikkeling hebben verstoord, en daar waar een kind ooit uit blinde loyaliteit bijvoorbeeld de onbewust uitgezonden ladingen van één of beide ouders is gaan meegedragen. In zo'n geval kan bij het kind met deze voor zijn leeftijd te zware last de eigen emotionele ontwikkeling gestagneerd geraakt zijn. Door in de groep een constellatie op te stellen kan op fenomenologische wijze de verstrikking zichtbaar worden en positieve verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verstrikking wordt opgelost en de - inmiddels in leeftijd volwassen - deelnemer ook een dito gevoelsleven aan kan nemen. Dergelijke workshops hebben vaak een enorm positieve en diepe en helende impact op het gevoelsleven van de deelnemers en hun naasten. 

Meer informatie over en inschrijving voor een van de geplande maandelijkse workshops bij de Mee-denkers in Amstelveen.

Preventieve systemische aanpak bij stress en dreigend burnout in het kader van de kernfusiemethode.

Als u al veel eerder een opstelling heeft willen doen en steeds een reden had om het uit te stellen, is misschien nu wel het moment aangebroken om de nodige verandering in te zetten. Alle weerstand in een keer overboord? Als je in een warm bad wilt springen, hoef je alleen maar te vergeten hoe een koude douche aanvoelde. Een mooi idee?

De drie belangrijke aspecten die invloed uitoefenen op de dynamiek:
Een systeem is pas gezond als minimaal aan de volgende principes wordt voldaan:

  • Iedereen heeft een eigen specifieke plek
  • De verschillende plekken hebben een vaste gerespecteerde rangorde
  • In de uitwisseling is er een balans in geven en nemen


Als er nog unfinished business ligt uit de vroege jeugd, dat er als het ware nog een kind in je leeft, dat liefde gemist heeft en zich niet (voldoende) gezien heeft gevoeld, leeft er per definitie ook nog een afgesplitst overlevingsdeel in ons, dat actief wordt om het andere deel, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra dat ontkende, niet geziene kind in ons gekwetst wordt.
Hoe kun je dit reflexmatig gedrag transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor de onvolwassen delen binnen je zelf, in plaats van je onbewuste pijn te projecteren op anderen?
Door te zien dat het overlevingsdeel en het gekwetste deel de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, twee afgesplitste delen. Zij zijn onze orkestleden voor wie we als dirigent verantwoordelijk zijn.
Zonder hen te erkennen kan er geen heldere muziek klinken, zonder hen geen harmonie.
Voorlopig ben ik blij dat ik me steeds méér laat leiden door wie weet wat? Is het De Grote Componist of is het 'Het Publiek' dat naar ons luistert en daarmee mede de harmonie bepaalt. Wat er zich binnen het orkest afspeelt, wordt door het Publiek gevoeld en opgevangen.

'Zo binnen, zo buiten, zo boven zo onder'. (naar Gurdiev, 20ste eeuws misticus )

Luuc Christiaanse 08-01-08

Leuke reacties:
Ik kreeg bijvoorbeeld terug:

'Dank je Luuc, het voelde veilig, luchtiger dan een goed gesprek. De coaching is heel effectief gebleken en verliep efficiënt en prettig. (Kijk ook verder naar ervaringsverslagen van clienten).

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina