Pesten is geen spelletje, Je verpest zo iemands leven...

 
Zo gaat het op school en zo gaat het maar door en door.

Hoeveel managers zitten zelf in een pester/gepeste rol door bedrijfscultuur of door persoonlijkheid? Gebeurt dit bewust of onbewust? Door gebrek aan leiderschap kan een pestproces of terreurproces voortduren. Het kan ook zijn dat de manager zelf verstrikt is, zodat hij het pestprobleem niet kan waarnemen. Dan is het zaak dat de directie actie neemt en de manager aanbiedt zich te laten coachen op dit deel van zijn verantwoordelijkheid.
Pesten en werkterreur kost het bedrijfsleven immers miljoenen per jaar, afgezien het leed wat zich afspeelt op de werkvloer en thuis.

Hoe laat je deze groep inzicht krijgen in de noodzaak tot verandering.
Deze regels uit het liedje van mensen voor mensen uit de jaren negentig brengen ons weer bij het alledaagse gebeuren: Er wordt gepest en pesten veroorzaakt heel veel leed in een mensenleven. Wie is er nou niét ooit op één of andere manier bij betrokken?

Wat is pesten?

Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer mensen en dat tot doel en tot gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of zich buitengesloten voelt. In het bedrijfsleven - erger nog dan op school - kan dat iemands baan kosten, waardoor ook weer het gezin van de (weg)gepeste werknemer de dupe van wordt.

Waar gaat plagen over in pesten?
Kracht,Macht,Onmacht

Plagen speelt zich af tussen (hyarchisch) gelijken, terwijl bij pesten sprake is van macht en onmacht. Pester voelt zich plager en geplaagde voelt zich gepeste? Is dit een kwestie van bewustzijn of –blijft vaak buiten schot.
Een kind dat zelf pest of gepest is, heeft als het zich niet heeft kunnen ontwikkelen, door bijvoorbeeld therapie of coaching, veel kans om in een crimineel circuit terecht te komen, doordat het daardoor makkelijk te manipuleren volwassenen kunnen worden, dan wel mensen die de onvrede in zich zelf blijven projecteren op anderen, die net even wat anders zijn dan de gemiddelde werknemer.
Van de gepeste leerlingen van het voortgezet onderwijs durft bijna niemand uit zichzelf thuis te praten over het gepest worden terwijl diezelfde groep desgevraagd zegt dat er door de leerkracht niet ingegaan wordt op het pestvoorval.
In het latere beroepsleven hebben veel Nederlanders te maken met pesten en agressie op het werk. De directe effecten voor de economie zoals langdurig ziekteverzuim en improductiviteit zijn dan ook enorm. Wellicht is dit een extra argument voor werkgevers, die uiteindelijk voor de kosten opdraaien als iemand hierdoor is uitgevallen.

Als er gepest wordt. Hoe pak je dat aan?

Dat er gepest wordt en dat pesten heel veel leed veroorzaakt in een mensenleven is een ieder wel bekend. Wie is er niét ooit op één of andere manier bij betrokken geweest?

Gevolgen en schade

Dat zowel het leven van de pester als van de gepeste nog heel lang verschrikkelijke negatief beïnvloed kan worden is minder bekend.
Hierbij even wat getallen en feiten:


Het pestproces

In het pestproces zijn zes groepen betrokken:

Dit lijkt helder in kaart gebracht, maar het wordt complexer doordat ook sociale processen een rol spelen zoals: sympathie, antipathie en machtsprocessen tussen de onderlinge groepen alsmede machts -en prestatiegerichtheid en de macht van de sterkste.
Door verwarringen en verstrikkingen kan het soms lastig zijn om pestproblemen op te lossen en uit te bannen. Want hoe meer groepen in dit proces niet goed in hun vel zitten, des te meer tegenwerking en weerstanden je kunt verwachten in het veranderingsproces. Ook de wisselwerking tussen twee personen en de cultuur van het bedrijf kunnen een rol spelen.
Als bijvoorbeeld opvalt dat een manager geen vat heeft op een bepaald persoon, is dit ook een signaal dat hij niet goed in zijn vel zit. Veel mensen voelen op hun klompen aan dat iemand uit balans is en kunnen zo de persoon in kwestie gaan treiteren om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Is het zo dat we nog zo primitief zijn dat we de zwakkere willen elimineren uit de groep? Zoals een vliegtuigmaatschappij met zijn piloten omgaat die hun werk niet lijken aan te kunnen en een stressmanagement training dienen te volgen, zo zou het management in andere bedrijfssectoren ook de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen en deze medewerker bijtijds professionele hulp aanbieden. Het pestprotocol dat op scholen werkt implementeren in het bedrijfsleven? Of zijn we inmiddels volwassen genoeg om dit met zijn allen zelf op te lossen?
In een pestprotocol worden regels aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is.
Een stap in de goede richting is dat iedere werknemer op een afdeling zo'n pestprotocol ondertekent. Van belang is dat iemand met een hoge status in het team of in medezeggenschapsraad de noodzaak van zo'n pestprotocol blijft aankaarten tot dat zowel manager of managementteam als medewerkers het allemaal hebben ondertekend. Eén van de afspraken is dat er van iedereen verwacht wordt dat een pestactie steeds wordt gemeld en in de groep wordt uitgepraat. Afspraak is dat dit geen 'klikken' heet. Het zou goed zijn als er een cultuur gaat ontstaan waarin iedereen zich gerespecteerd, veilig en ondersteund voelt, zodat een WIJ-gevoel kan ontstaan, waarbij meer gepresteerd wordt en iedereen zich prettiger voelt.

Managers en hun invloed op de medewerkers

Om de verantwoordelijkheid van de managers aan de orde te brengen is het goed om je te realiseren hoe de hoeveelheid tijd verdeeld is over werk en privé.
Een medewerker brengt bijna de helft van zijn bewuste tijd door op zijn werk. In de periode dat mensen onder de hoede van een manager vallen wordt de ontwikkeling van een mens deels op het werk bepaald. Wat te denken van het verschijnsel van de 24-uurs economie. Bij wie kunnen de mensen nog terecht? Is dit de computer geworden?
Een pester heeft in de jonge kindertijd vaak een gebrek aan veiligheid en geborgenheid ervaren. De opvoeders hebben dikwijls zelf fysieke straffen gegeven en hebben hun kinderen ooit mensen meer agressief gedrag toegestaan of daar mee in aanraking gebracht door bijvoorbeeld televisiebeelden die ze niet kunnen plaatsen. Als een kind of later een medewerker in het bedrijf niet goed in zijn vel zit is het geneigd onwillekeurig een onbewuste overlevings- strategie te kiezen. Dit kan zich uiten door bijvoorbeeld: jaloezie, agressief gedrag, negatieve aandacht trekken, pesten of juist behaaggedrag.

Pesten als overleving

Als een manager dit soort overlevingsgedrag merkt is het van wezenlijk belang dat de manager de medewerker op allerlei fronten steunt en hem veiligheid biedt. Als een medewerker onvoldoende veiligheid en ondersteuning ervaart en dit niet kan aangeven kan het gedrag ontaarden in probleemgedrag. Als je bijvoorbeeld merkt dat de medewerker pest dan kun je je als manager afvragen of die desbetreffende medewerker zich dus wel veilig, ondersteund en begrepen voelt. Vaak willen pesters indruk maken door op een naïeve wijze respect af te dwingen. Dit geldt ook voor volwassenen.

Hoe bied je je medewerker veiligheid, ondersteuning en vertrouwen.
Hierbij enkele voorbeelden:
Emotionele vaardigheden

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele vaardigheden in onze huidige maatschappij niet altijd genoeg zijn ontwikkeld. Gevoelens worden vaak onderdrukt en weggestopt terwijl de cognitieve kant wel wordt gestimuleerd. Hierdoor kan men uit evenwicht raken wat emotionele blokkades teweegbrengen kan. Deze zijn ooit binnen het gezinssysteem onbewust doorgegeven. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken kun je kiezen zelf in kortdurende therapie te gaan of de medewerker op dit gedrag te laten coachen waardoor hij beter in balans komt.


Kernfusietraining® bij pesters en gepesten; een visie van De Mee-denkers

Als je als kind op de wereld komt, heb je alleen de volwassenen om je aan vast te houden en moet je dus wel vertrouwen op die vol­was­ sen wereld. Helaas word je als kind hier vaak in beschaamd. De daarmee gepaard gaande emoties kun je of mag je niet uiten, zodat je een diep gevoel van 'verlaten' zijn ervaart. Een deel van je blijft met een bepaalde lading zitten. Deze 'levensenergie' splitst zich op dat moment als het ware in een 'gekwetst' deel en een 'overlevingsdeel' . Het gekwetste deel blijft met een onvervulde behoefte aan veiligheid zitten. Het overlevingsdeel zoekt de op dat moment meest voor de hand liggende oplossing om die situatie aan te kunnen. Het kind kan dan niet meer adequaat handelen of niet meer in contact komen met zijn gevoelswereld. Ook kunnen de weggedrukte emoties leiden tot fysieke klachten.Geleidelijk groeit er een patroon, wat maakt tot wat het kind is geworden. De genoemde splitsing heeft tot gevolg dat de persoonlijke ontwikkeling stagneert. Het kind is nu niet meer wie het werkelijk zou kunnen zijn.
Het 'gekwetste deel in het kind' zoekt gedurende het verdere leven op onbewuste wijze contact door (manipulerende) aandacht te trekken. Bij iedere ervaring in de buitenwereld, die herinnert aan het gevoel van 'in de kou te staan', wordt het weer 'gewekt' en komt het gevoel van verlaten zijn weer boven. De inmiddels in leeftijd volwassen geworden medewerker negeert deze interne ondraaglijke signalen en reageert zijn eigen ongenoegen op anderen af en verliest daarmee het contact met zichzelf. Iedere keer nadat het weer 'zandzakken' heeft opgeworpen om zich te verdedigen zal het met nieuwe signalen komen, die ook op lichamelijk niveau voelbaar kunnen worden. De onvervulde behoefte blijft zich kenbaar maken, het wil leven! De signalen worden vaak ervaren als klachten, die van emotionele, mentale of lichamelijke aard kunnen zijn. Pestgedrag, als uiteindelijke overlevingsstrategie is niet alleen ongewenst maar het brengt uiteindelijk iedereen in het proces ook nog eens verder van huis. Naarmate deze peststrategie door de omgeving op een agressieve wijze wordt benaderd kan er zich rond dit deel een scala van nog meer afweermechanismen vormen.
Als deze klachten ook weer door de begeleiders of de persoon zelf genegeerd worden kan dit tot gevolg hebben dat de lichamelijke of geestelijke klachten chronisch worden. Neem verantwoordelijkheid voor je gekwetstheid en doorbreek deze negatieve spiraal door je te laten coachen op je onbewuste gedrag!

De aanpak van de Mee-denkers

De Mee-denkers hebben een kortdurend behandelplan voor de gevolgen van pesten op het werk alsmede om mensen weerbaar te maken tegen het pestgedrag. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om er van af te komen groter is en de hoop op herstel sterker is en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat.

Kernfusietraining©, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan het probleem met behulp van de Zelfhulp-cd’s , is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van intrapsychische stress en conflicten. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Stress kun je voorkomen of er adequaat mee omgaan
 1. Doe dat wat je doet met plezier en en ervaar het plezier wat je er aan beleeft als de beloning op de inspanning.
 2. Realiseer je vaak dat je je sterke kanten hebt.
 3. Zet negatieve gedachten om in positieve gedachten.(Negatieve gedachten brengen je in een neergaande spiraal).
 4. Neem je lichamelijke signalen steeds serieus en neem afstand van het conflict wat je ervaart en realiseer je dat je een uniek waardevol mens bent, los van wat je presteert.
 5. Breng veel tijd door met kinderen en / of je huisdier. Kinderen en huisdieren brengen je in het nu en geven blijdschap.
 6. Stel je onafhankelijk op en neem verantwoordelijkheid voor je zelf en daar waar je het kunt ook voor de mensen om je heen.
 7. Zorg voor voldoende lichamelijke oefening; sporten is goed voor de geest. Goed afwikkelen van de voeten stimuleert relexzones onder de voeten.
 8. Beperk je tot het stellen van haalbare doelen en doe wat je kunt.
 9. Ga na welke drijfveren je gedrag beïnvloeden. (Wat voel je, wat ervaar je en wat denk je vlak voordat je reageert op een bepaalde situatie, gebeurtenis).
 10. Houd je doelen voor ogen en stel ze, daar waar nodig is bij, en communiceer dit naar je omgeving, die bij je doelen betrokken waren.
 11. Het opdoen van kennis werkt stressverlagend. Blijf breed georiënteerd, volg cursussen die je aanspreken om je blik te verruimen.
 12. Uit je emoties op een volwassen manier. Het uiting geven van dat wat je voelt, wat je ervaart en wat je denkt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis schept duidelijkheid bij de ander en ontspant je zelf doordat je blijk geeft je zelf serieus te nemen. Hiermee verwerk je je emoties waardoor je makkelijker nieuwe spanningen kunt hanteren.
 13. Luister vaak naar muziek en ga er in op, dans en zie wat het je brengt.
 14. Neem een bad of een douche.

De Mee-denkers hebben een kortdurend behandelplan voor stress die niet zelf op te lossen lijkt. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om er van af te komen groter is en de hoop op herstel sterker is en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat.
Kernfusietraining®, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan het probleem met behulp van de Zelfhulp-cd’s , is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van stress. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies of mail ons je vraag.