Alles wat binnen ons bewustzijn is geweest wordt nauwkeurig geregistreerd en opgeslagen in ons neurologisch systeem (hersenen, etc.) en kan worden afgespeeld in het heden. Een activerende prikkel kan herinneringen oproepen die afkomstig zijn uit dat geheugen. Deze prikkels kunnen van buiten komen of intern worden veroorzaakt op grond van eerdere externe gebeurtenissen. Overeenkomstige prikkels roepen overeenkomstige gedachten op, maar het vervolg van een gedachtegang kan telkens verschillend zijn. Het geheugen van de mens werkt als een HI-FI stereo DVD-recorder of harde schijf, die altijd aanstaat en alles registreert.

De grondlegger van TA is Dr. Eric Berne, Hij geeft o.a. de volgende definities over TA :

Transactie : Een eenheid van sociale omgang (Aktie-Reactie) in communicatie:

A laat wat zien, horen, voelen = Transactionele Prikkel,
B zal dan iets zeggen, doen, etc.= Transactionele Reactie.
TA is de onderzoek methode van deze ene (gehele) transactie

Ik doe jou iets, en jij doet iets terug',

En de bepaling welk deel van het veelzijdig individu de boventoon voert'. Door middel van TA wordt tevens de informatie gerangschikt die is verkregen door deze transacties te analyseren en te ontleden in woorden die per definitie dezelfde betekenis hebben voor iedereen die deze woorden gebruikt. Overeenstemming m.b.t. woorden en-of uitdrukkingen, samen met de overeengekomen betekenis, zijn de sleutel tot wederzijds begrip en communicatie.

TA gaat uit van drie verschillende zijnswijzen' in ieder mens. Voortdurende observatie en controle van de response geven de verschillende parts' of sub-persoonlijkheden binnen deze drie zijns-wijzen te zien. In ieder mens leeft de kleine persoon die hij/zij was als driejarige. Ook zijn eigen ouders leven in hem. Dit zijn feitelijke geheugen registraties van wezenlijke ervaringen, interne en externe gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste plaatsvonden in de eerste vijf levensjaren

Humanistisch filosofische uitgangspunten

 • Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven vanuit de grondhouding Ík ben oké, jij bent oké'.

 • Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen.

 • Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting aan hun eigen leven geven.

Theorie
Naast de filosofie van de Transactionele Analyse is er een doortimmerde theorie waarvoor dr. Eric Berne de fundamenten legde. De Ta-theorie wordt inmiddels op universiteiten verder ontwikkeld en onderzocht.

Methode
Gebaseerd op de genoemde uitgangspunten en gekoppeld aan die theorie zijn er vele praktische werkmethoden ontwikkeld. Praktische modellen en methoden waarmee cliënten en patiënten samen met hun therapeut werken. Door de heldere methode kunnen mensen zonder meer, en ook mensen met problemen verantwoordelijk blijven voor hun therapie.

Kenmerkend voor therapie met behulp van TA
De therapie met TA vindt plaats op basis van concrete afspraken (contract). Afspraken waarin wederzijdse bijdragen en verantwoodelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende Autonomie van mensen. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op het oude. Wanneer mensen geconfronteerd worden met problemen waarvoor zij geen oplossing zien, vallen ze soms terug op die oude overlevingsstrategieën. De TA-therapeut werkt samen met de cliënt/patiënt totdat deze voor oude vertrouwde - maar soms pijnlijke manieren van overleven - vervangen zijn en de cliënt/patiënt nieuwe mogelijkheden ziet die beter passen.

Wat is Transactionele Analyse?
De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door vrijwel iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt.

Transactionele Analyse wordt onder andere gebruikt bij het oplossen van:

 • Aanpassingsproblemen

 • Emotionele blokkades

 • Problemen met de energiehuishouding, zoals

 • Overwerktheid, burnout e.e.

 • Faal- en succesangst

 • Levensproblematiek

 • Opvoedingsproblemen

 • Relatieproblemen

 • Sociale angst

 • Verwerken van verlies

 

Lees / download het gehele artikel [Adobe Acrobat PDF - 80.7 KB]