Ook het integratieve therapieprogramma 'Vrienden-worden-met-jezelf''- dat door Marja Christiaanse van de Mee-denkers werd ontwikkeld en door haar wordt toegepast bij angstige en depressieve kinderen is gebaseerd op RET  (in combinatie met systhemische inzichten en kernfusietraining)

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

REBT, Rationeel-Emotieve Behaviour Therapie (RET)

Rationeel-Emotieve Behaviour Therapie, ook wel bekend als RET, is vorm gegeven door Albert Ellis. Het uitgangspunt van RET is dat niet de dingen zelf beangstigend zijn, maar de manier waarop we ze bekijken'. Deze zienswijze vinden we al bij Epictetus, Hij was een filosoof en lid van de Stoa, een raad van wijze mannen in het vroegere Athene. Hier komt ook de uitdrukking stoïcijns vandaan, iemand die onverstoorbaar zijn weg gaat, wat er ook gebeurt.
Bij RET ligt de nadruk op het geheel van cognities van waaruit men de wereld waarneemt.
De mens heeft een aangeboren neiging om irrationeel na te denken over zichzelf en de wereld.
Vanuit dit irrationeel denken ontstaan er bij de mens irrationele verwachtings-patronen ten opzichte van het leven, de wereld om hem heen, met name andere personen (projectie). Het uiteindelijke doel van RET is de mens te helpen de irrationele aspecten van zijn gedachtengang op te sporen en om te zetten in rationele patronen. Dat betekent dat ondanks wat er gebeurt, je dat zo goed mogelijk kunt verwerken en doorgaat met leven op de manier die voor jou het beste is. Er dient wel op gelet te worden dat de gevoelens wel een plaats krijgen en niet worden weggemoffeld. Hier ligt de kern van het verschil tussen het integreren van het gevoel tegenover het wegdrukken van het gevoel. Rationeel, in de gedachtengang van Ellis, is alles in denken en doen, wat bijdraagt aan een prettig en gelukkig leven. Irrationeel is alles wat dat in de weg staat.

Rationeel is ook in de eerste plaats denken en werken aan jezelf, niet op een egoïstische manier maar op een weldenkende wijze, wat wil zeggen : logisch, verantwoord, gefundeerd, reëel en vooral  haalbaar.
Om de gang van zaken te structureren en duidelijk te maken formuleerde Ellis het inmiddels bekende ABC van RET.

A

staat voor 'Activating Event', de aanleiding, trigger, een bepaalde gebeurtenis.
Datgene wat we met onze zintuigen waarnemen ; horen, zien, voelen, ruiken en proeven.
Derhalve datgene wat er daadwerkelijk gebeurt. Deze A kan ook meer feiten of gebeurtenissen inhouden, ook wel een Aanleiding gevende situatie genoemd.

B

staat daarbij voor 'Belief', het totaal van gedachten, zowel rationeel als irrationeel. Elke gedachte is een B'. Het kan een constatering zijn van een gebeurtenis maar ook een idee, een wens, een mening of een verwachting inhouden. B' kan worden opgevat als een wijze waarop iemand de wereld beschouwt, iemand naar het leven kijkt, zijn levenshouding of levensfilosofie. Deze gedachten geven de feitelijke gebeurtenis of situatie een bepaalde betekenis, afhankelijk van context, tijd en persoon. Hierdoor zullen mensen bepaalde situaties vaak anders beoordelen en daar afwijkend over voelen'.

C

staat voor 'Consequence', de emotionele en gedragsmatige gevolgen. Derhalve niet de consequenties van de gebeurtenis of situatie (A) maar de consequenties van B' ; de gedachten over de situatie of gebeurtenis. Deze consequenties zullen zich op twee verschillende manieren uiten nl.:

  •     Emotioneel
  •     Gedrag naar de buitenwereld.

Op emotioneel gebied kun je denken aan gevoelens van boosheid, angst, verdriet en ook aan opwinding, vreugde en gelukzaligheid. Wat we ervaren is geheel afhankelijk van ons eigen gedachtenpatroon en derhalve kan dat geheel afwijken van de ander. Waar de één een walging ondervindt zal de ander het prachtig vinden. (Onthoofdingen in Saudi Arabie, waarbij iedereen toestroomt om het te kunnen zien, terwijl een ander de hele dag zich onpasselijk voelt als hij alleen maar denkt dat op een afstand van 15 kilometer van hem staat te gebeuren). Ook de intensiteit of hevigheid van de emotie zal afhankelijk van de context of persoon compleet anders kunnen zijn. (TV- beelden over een oorlog, de een kijkt er zonder emotie naar, de ander zal hevig verdrietig kunnen worden). De gedachten rond zo'n situatie bepalen derhalve niet alleen het type emotie doch ook de kwaliteit, de intensiteit.

Het gedrag van mensen wordt bepaald door de kwaliteit van de gedachten en emoties:

Afhankelijk van onze gedachten, gedragen wij ons ook.
Voorbeelden:

  • Als je iets niet lekker vindt eet je het ook niet.
  • Als we denken dat iemand onbetrouwbaar is, zullen we hem mijden.
  • Als we denken dat iemand ons wilt oplichten zijn we geïrriteerd of kwaad en gedragen we ons ook vijandig. Hoe heviger onze emotie, hoe meer we het uiterlijk laten merken.

Interessant is het taalgebruik wat iemand aanwendt om zijn gevoelens te uiten. Vaak wordt gebruik gemaakt van specifieke elementen die een indicatie geven welk voorkeur representatie iemand hanteert (Visueel/zien, auditief/horen, kinesthetisch/voelen, of olvactorisch/ruiken of gustatorisch/proeven).