Overeenkomsten en verschillen van RET met Hypnotherapie - Kernfusietraining© en Psychosynthese.

Dat RET, het meest gangbare model onder veel coaches, psychologen en hypnotherapeuten, in feite een beperkt model is en niet in alle gevallen toepasbaar is kunt u hieronder lezen.
Het is inderdaad een ABC-tje, dat een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid geeft en waar heel veel klachten op langere termijn niet mee kunnen worden opgelost. Het alfabet bestaat immers uit 26 tekens, los van andere tekens uit de Japanse, Chinese, Russische, Chinese en Albanese talen etc.

We denken namelijk precies dat, waar we ons op dat moment bewust van kunnen zijn. Het onbewuste proces wat hieronder zit wordt in dit ABC schema niet belicht. Dat er veel meer speelt kunt je wel nagaan, als je je bewust wilt worden van de functie van de onbewuste innerlijke dialogen in ons hoofd, die onafgebroken doorgaan.

Bij het onderscheid tussen RET en de andere drie stromingen wordt uitgegeaan van veel overeenkomsten die er zijn bij hypnotherapie, kernfusietraining en psychosynthese. De verschillen tussen deze stromingen hypnotherapie, kernfusietraining en psychosynthese dus, worden in dit kader niet behandeld. Er zijn natuurlijk wel verschillen, maar die zijn veel minder dat dat ze alledrie met cognitieve gedrags therapie zoals, RET hebben.

Het grootste verschil ligt in het feit dat REBT, aan de ene zijde zich vooral richt op het leren omgaan met emoties, terwijl aan de andere zijde moderne -en transpersoonlijke hypnotherapie als ook kernfusietraining en psychosynthese verder en dieper gaan dan dat. Allereerst leiden Psychosynthese en transpersoonlijke hypnotherapie en Kernfusietraining® tot een brede benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van het menselijk potentieel te komen. Het uiteindelijke doel is mensen hun ware spirituele aard te helpen ontdekken en deze kennis vervolgens effectief toe te passen in hun dagelijks leven.

Je kunt Kernfusietraining en hypnotherapie zien als bijzondere vormen van psychotherapie doch het is feitelijk meer dan therapie, net als psychosynthese; het is een methodiek, een verzameling van technieken en oefeningen, die ons helpt te bereiken wat we willen. Een praktische werkwijze die de principes en technieken van meerdere disciplines, integreert. Kernfusietraining en hypnotherapie gaan niet uit van wetmatigheden over 'hoe iemand moet zijn' ; Kernfusietraining en hypnotherapie zijn pas geslaagd als we weer geworden zijn zoals we ooit waren (maar nu bewust geworden).

Kernfusietraining en hypnotherapie zijn o.a. en manieren om ons leven te begrijpen, om ons te helpen ons zelf te leren kennen en ons te leren te vertrouwen in onze eigen leer, groei en ontwikkelings-processen.
Veel mensen in onze tijd hebben te maken met een of twee belangrijke crises in hun leven. De eerste is de crises aangaande de 'betekenis'. Veel mensen in onze westerse wereld vragen zich af wat de betekenis van hun bestaan is, wat de mogelijkheden zijn, wat de samenhang der dingen is, waar dit alles toe leidt. De tweede crises is die van de 'dualiteit'; we kennen onszelf niet als een volledige, afzonderlijke eenheid maar worden voortdurend geplaagd door verschillende en uiteenlopende wensen en verlangens. Kernfusietraining en hypnotherapie werkten aan genezing van deze crises door alle samenstellende delen tot een duidelijker harmonie te brengen, een samengaan der delen, feitelijk tot een synthese. Als we onderkennen dat ieder van ons voortdurend groeit, helpt dat ons weer betekenis en waarde aan het leven toe te kennen en helpt dat ons beslissingen te nemen over wie we zijn en wat we willen.

  •     actie ondernemen om onze innerlijke en uiterlijke situatie te verbeteren
  •     contact met de transpersoonlijke gebieden van ziel en geest
  •     connectie met onze bewuste levensprocessen
  •     contact met de achterliggende onbewuste gebieden
  •     een grotere creativiteit, creëren van meer keuzen
  •     verbetering van ons innerlijk leven, geestelijke rust
  •     betere intermenselijke relaties

Kernfusietraining en hypnotherapie zijn niet uitsluitend therapieën of methodes voor zelfrealisatie, maar tevens een voortdurend organisch proces welk zich permanent in de psyche van elk mens afspeelt. Dit is een zeer natuurlijk proces, doch hierin kunnen blokkades optreden. Kernfusietraining en hypnotherapie omvat technieken die de blokkades in dat proces kunnen opheffen, methoden welke niet mechanisch worden gebruikt doch met zorg en aandacht worden toegepast en zo als veranderings-factoren fungeren en ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van ontwikkeling.
De persoonlijke psychosynthese is gericht op de persoonlijkheid welke effectief in de 'wereld' functioneert, vrij is van blokkades, constructief richting kan geven aan haar energie, beschikt over een centrum of 'zelf' waarmee we contact kunnen zoeken en krijgen en ons zal helpen alle verschillende delen te organiseren en uiteindelijk tot synthese te brengen. Om dit centrum te bereiken moeten we onze wil gebruiken. Niet in de zin van wilskracht, volhouden of doorzetten maar meer in een flexibele en gemakkelijke manier, een manier die eenvoudiger en plezieriger wordt naarmate we dichter bij onszelf, onze 'ik' terecht komen. Om alle verschillende delen van onze persoonlijkheid echt in harmonie te brengen is dit centrum, ook in de psychosynthese 'ik' genoemd, van het grootste belang; rondom dit centrum kan de synthese plaatsvinden.

Naarmate we ons meer van dit 'ik' bewust worden en er meer en beter contact mee zullen krijgen, kunnen we een nog diepere verbinding met de spirituele gebieden realiseren. In de psychosynthese heet dit diepere centrum ook het 'Zelf'. Naarmate we er in slagen de verschillende delen beter te integreren en ons enigszins naar dat 'Zelf' toe bewegen zullen we ervaren dat positieve energie vrijkomt als liefde, vreugde, waarheid en geluk. De eerste stappen die we moeten zetten binnen psychosynthese zijn die van analyse en zelfkennis.
Hierna volgt een weg van persoonlijke synthese die zich richt op het beheersen van de onderscheidenlijke delen om te komen tot volledige integratie. Dit proces is gebaseerd op de voornaamste vooronderstelling van psychosynthese:
We worden beheerst door alles waarmee we ons identificeren of waaraan we ons hechten. We kunnen alles waarmee we ons dis-identificeren of waarvan we ons onthechten zelf beheersen en besturen.
We kunnen deze dis-identificatie en onthechting bereiken door contact te leggen met ons unieke niet-gebonden centrum. Als we bijvoorbeeld een ongelukkig gevoel of boosheid voelen opkomen hoeven we die niet meer te onderdrukken of ons daardoor te laten meeslepen, waardoor die gevoelens bezit van ons nemen. In plaats daarvan kunnen wij die emotie bezitten en er mee doen wat wij willen ; een manier vinden om die emotie op een geschikte wijze uit te drukken of op een andere manier aan te wenden. ( Verdriet; Boosheid; Kracht).
Als we eenmaal een goede en sterke binding met deze 'ik' hebben is de volgende stap binnen psychosynthese de reconstructie van de persoonlijkheid rondom dit centrum.