Table of contents
« Vorige Volgende »
De klassieke hypnotherapie

Deze is altijd vooral bepaald door het behaviourisme en de klassieke psycho-analyse. De behaviouristische variant zag de cliënt als een 'black box', waaronder invloed van hypnose, de gewenste toestand in geprogrammeerd, gesuggereerd kon worden. De analytische variant gebruikte hypnose met als doel het openleggen van verdrongen bewustzijnsinhouden om het psychisch conflict op te lossen. In de klassieke hypnotherapie was de therapeutische attitude autoritair en direct. Trance werd vooral gezien als een van buitenaf, door de therapeut opgelegd verschijnsel, als een eigenschap van de therapeut. Deze zienswijze leidt heden ten dagen nog steeds (onterecht) tot het vooroordeel dat iemand 'je' kan hypnotiseren', ook als je dat zelf echt niet wilt.

Neo-klassieke hypnotherapie

De Neo-klassieke hypnotherapie deed zijn intrede met de utilisatiemethode van de Amerikaanse psychiater/comunicator Milton Erickson (in de periode rond 1950-1980). Erickson ziet als eerste de cliënt als een wezen met innerlijke hulpbronnen, in tegenstelling tot de hierboven genoemde 'black-box opvatting'. Elke levenservaring is daarbij een hulpbron. In de neo-klassieke hypnotherapie is de benadering grotendeels indirect. Trance wordt hier veel meer als een eigenschap van de cliënt gezien. De hypnotherapeut legt niets op maar is veel meer een stimulator, activator en facilitator. Erickson gebruikte hypnose niet om iets in de cliënt te stoppen, maar om de cliënt datgene te laten gebruiken, wat innerlijk al aanwezig is (hulpbronnen). Bij dit utilisatieprincipe gaat het benutten van de hulpbronnen grotendeels spontaan en onbewust. De cliënt lost zijn problemen grotendeels zelf op maar weet niet hoe hij/zij het gedaan heeft. De Neo-klassieke hypnotherapie richt zich op reorganisatie op onbewust niveau, op het veranderen van de onbewuste psychodynamiek. Typische voorbeelden van neo-klassieke methodieken zijn het gebruik van metaforen in de communicatie met het onbewuste, de regressietherapie en de egostate-therapie.

De moderne Hypnotherapie

De ontwikkelingen zijn na Erickson (1980) doorgegaan en de nadruk is steeds meer komen te liggen op de activiteit van de cliënt zelf en op de wisselwerking tussen bewuste en onbewuste. Het bewuste ego gebruikt de persoonlijke hulpbronnen om het probleem aan te pakken. Een typisch voorbeeld van een moderne hypnotherapeutische methode is het 'Driehoeksmodel' (in al haar varianten) en de begeleide actieve imaginatie (Rademaker 1995) De autonomie van het ego heeft een belangrijke plaats binnen de moderne hypnotherapie gekregen. Waar het in de moderne hypnotherapie om gaat is dat er technieken worden gebruikt om het ego te deconditioneren, dat wil zeggen: te bevrijden van de identificatie met driften en conditioneringen. De cliënt wordt hierbij gestimuleerd in zijn/haar eigen groeiproces. Daar waar de klassieke en Ericksoniaanse benadering nog vooral een reorganisatie op onbewust niveau inhouden, richt de moderne hypnotherapie zich veel meer op reorganisatie op zowel onbewust - en bewust niveau.

Transpersoonlijke hypnotherapie

In de transpersoonlijke hypnotherapie benut het ego ook de transpersoonlijke, spirituele hulpbronnen, waar de mens toegang toe heeft. Deze methode wordt gebruikt bij behoefte aan spirituele groei, waarbij de onbewuste zijnskwaliteiten worden benut om het Ikbewustzijn te doen groeien. Binnen deze stroming wordt hypnose benut om transpersoonlijke ontwikkeling op gang te brengen, waarbij iemand meer van zijn/haar essentie realiseert (Custers 1995) Een belangrijk principe bij de transpersoonlijke hypnotherapie is dat het ego eerst geheel uitgekristalliseerd dient te zijn (vrij van identificaties met driften en conditioneringen), voordat men zich bezig gaat houden met het loslaten van het ego. Het is dus zaak om eerst in je leven een krachtig ego (autonome 'Ik') neer te zetten voordat men zich gaat bezighouden met het loslaten hiervan. Het is zelfs schadelijk en gevaarlijk als men dat te vroeg zou doen (Ken Wilber, het Atman project, 1980). Bij sommige mensen heeft de opvatting postgevat dat het ego iets vies zou zijn. Het ego vervult echter een belangrijke functie bij de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Een belangrijke les die veel mensen moeten leren is het maken van keuzen. En daar is een krachtig ego (autonome 'Ik') voor nodig.

Resumerend kunnen we zeggen dat de moderne hypnotherapie uitgegroeid is tot een specialisme in de gezondheidszorg, dat een plaats verdient in het totale erkende zorgveld.


De zelfhulpcd's van Luuc Christiaanse vormen een heel goede voorbereiding om te leren zelfhypnose toe te passen. Kijk hiervoor in de webwinkel

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html