De integratieve Kernfusietraining®, bij zelfsturingsbevordering en emotionele-ontwikkeling

De Kernfusietraining®, die door ons is ontwikkeld vanuit de diverse psychotherapeutische stromingen inclusief  systemische veld oplossingen is een effectieve kortdurend behandelmethode gebleken. De kernfusietrainer bekijkt de mens met een hulpvraag vanuit een integratieve benadering, waarbij verschillende verklarings-modellen zijn geïntegreerd. Deze visie leidt tot de integratieve benaderingswijze.

In de gezondheidszorg leiden verschillende verklaringsmodellen tot de volgende diverse behandelingsbenaderingen:
  • Artsen richten zich met name vanuit het medisch model op het behandelen van psychische dan wel fysieke symptomen, de ene groep vanuit een alopatische en de andere groep vanuit een homeopatische visie.
  • Fysiotherapeuten, mensendiecktherapeuten en Cesartherapeuten behandelen de klachten vanuit een  medisch-mechanisch-ontspanningsmodel en trachten door aandacht te geven aan de lokale spanningshaard en door houdings -en bewegingsoefeningen de problemen en spanningen op te heffen.
  • Osteopaten (in de USA reeds lang een gevestigde en erkende therapie)kijken vanuit een medisch-mechanisch model naar de samenhang van klachten die zijn voortgekomen uit veelvuldige compensaties van de diverse orgaansystemen in relatie tot het skelet en de cranio-sacraalsbewegingen in het menselijk lichaam als bio- mechanisch systeem.
  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen vanuit het stressmodel hun cliënten door middel van o.a. ademtherapie of ontspannings- relaxatietherapie of visualisatieoefeningen.
  • Gedragstherapeuten richten zich vanuit het conditionerings -en leermodel op het aanleren van passende gedachten en passend gedrag én het afleren van negatieve gedachten en het inadequate gedrag.
  • Psychodynamische therapeuten richten de aandacht vanuit het psychodynamisch model op de intrapsychische conflicten, voorkomend uit het onverwerkte verleden.
  • Cliënt-centered therapeuten willen de cliënt helpen om zijn verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te  breiden.
  • EMDR -en hypno-psychotherapeuten behandelen vanuit het conditioneringsmodel, stressmodel,   psychoanalytisch model en leermodel, psycho-somatische klachten van mensen voortkomend uit een   onbewust conflict, post-traumatische stress stoornis of uit een geconditioneerde opvoeding.
  • Systemisch werkende familietherapeuten behandelen het gehele gezinssysteem inclusief traumaverwerking t.a.v. overleden relaties en het stress-effect door het buitensluiten of vergeten van (overleden) familieleden.