Luuc Christiaanse voor een groepDe Mee-denkers onderscheiden zich door het bieden van nazorg door middel van de Kernfusietraining methode en het zelfhulpprogramma met zelfhulp-cd´s en telefonische supervisie en telefonische consulten op afspraak.

Marja Christiaanse voor een groepOok voor managers, docenten en onderwijskrachten is het zeer leerzaam om systemisch te leren kijken naar medewerkers, leerlingen en studenten. Vandaar dat we ook mensen uit het bedrijfsmanagement en onderwijs om die reden graag in onze groepen verwelkomen. De wijze waarop wij mensen willen opleiden is pragmatisch en individueel op de persoon aangepast. De één doet er een jaar over en de ander kan er zes jaar over doen. Wat belangrijk is dat men er feeling mee heeft en het graag doet. We leren de student ook hoe hij in het traject erna cliënten door middel van de Kernfusietraining® individueel kan ondersteunen als er iemand door de familieopstellingen in een proces is, om de oude overlevingsstrategieën los te laten. De criteria om voor de eerste toets in aanmerking te kunnen komen zijn dat men meer dan vijf jaar in het therapeutisch veld werkzaam is en minimaal functioneert op HBO niveau. Wel kun j eerder beginnen met het volgen van een serie modules.

De eindtermen van de nascholing zijn

   * Indien eerder aantoonbaar passende leertherapie gevolgd is kan men hiervoor dispensatie krijgen.
   **Indien na een toets voldoende psychologische basiskennis is gebleken hoeft geen nadere nascholing daarin te worden gedaan.

Indien ter verbetering vatbaar, zal worden geadviseerd een of meerdere modules bij de bij de Open Universiteit of NAP te volgen. De Academie NAP werkt samen met Freud University in Wenen.


Inhoud

Toetsing

Daarna kan de student-begeleider bij ons een aanvraag doen om onder begeleiding een workshop te geven met een groep, die ten minste uit 10 mensen dient te bestaan en door de student-begeleider zelf georganiseerd dient te worden. De opbrengsten van deze één-daagse workshopgroep zijn voor de organiserende opsteller minus de begeleidingskosten.

Certificering/diplomering

Als men de benodigde opstellingenworkshops heeft gevolgd en deze wenst af te sluiten met een toets ontvangt men, bij gebeken bekwaamheid, vaardigheden en de juiste fenomenologische attitude een certificaat systemisch veldopsteller/Kernfusietrainer. Na het behalen van drie certificaten en het inleveren van een essay met casus krijgt men een diploma Systemisch veldopsteller/Kernfusietrainer.
Maximaal zes van de 18 benodigde eendaagse workshops kunnen bij collega-opleiders, mits aantoonbaar, en vooraf gecommuniceerd, meetellen in het kader van de bovengenoemde criteria.


Het grote voordeel van de semi/individuele systemische modulaire opbouw van de nascholing

Doordat de Mee-denkers gekozen hebben om te werken met heterogene groepen waarbij zowel clienten als studenten tegelijk en in eigen tempo kunnen deelnemen aan de studieworkshops is de groep wisselend ´nieuw´ met een aantal bekende vaste studenten in de groep en wordt er met ´echte klachten en problematiek´ gewerkt met zowel clienten als studenten/clienten ´uit het veld´ door de trainer-begeleider. Het grote voordeel is dat men leert van de verschillende trainers, die men kan modelleren voor wat betreft de fenomenologische grondhouding, terwijl de student aan zijn eigen proces werkt en daarbij zijn eigen verwerkingstijd kan kiezen. Dit kan bijvoorbeeld door een paar maanden ´praktijkstudieverlof´ op te nemen en in die tijd de boek en videostudie te doen.

De kosten van de nascholing zijn variabel

Men kan zes tweedaagse workshops als deelnemer / vraagsteller en zes als representant volgen. Als je uitgaat van 12 één-daagse workshops als representant en zes als vraagsteller/deelnemer zijn de kosten indien je opteert voor een diploma rond de 3000 euro.

De kosten zijn aftrekbaar als studiekosten. (excl. kosten studieboeken en dvd registraties van ondermeer Bert Hellinger, Albrecht Mahr)

Als je een traject wilt doen om een diploma te kunnen krijgen gaan we er van uit dat je minstens 6 eendaagse workshop in eens vooraf overmaakt. Daarbij komen de begeleidingskosten van de drie workshops die je zelf organiseert. Maar meestal leveren deze workshops voor het behalen van het deelcertificaat (onder onze supervisie) geld op voor de student opsteller. Zo verdien je alvast een deel terug van de studiekosten. Naast de zes opstellingensessies dient men nog zes individuele leertherapiesessies te volgen bij de Mee-denkers of door een door de Mee-denkers aan te wijzen therapeut/begeleider (meestal is dit Luuc Christiaanse zelf.

De ervaring leert dat men behoefte heeft aan telefonische of email begeleiding door het jaar heen. Deze supervisiekosten worden apart per keer doorberekend. De opstellingen die je zelf doet als vraagsteller in de workshops worden ook gezien als leertherapiesessies. Men kan in bepaalde gevallen ontheffing krijgen indien aangetoond kan worden dat al eerder een passende systemische leertherapie gevolgd is. De minimale duur van de opleiding exclusief toetsing is 18 maanden en de maximaal toegestane studieduur is 36 maanden (exclusief de basis modules psychologie). Als men kiest voor een ontwikkelingstraject en geen diploma nastreeft zijn de kosten, vanwege de kortingen op de workshops  lager.


Supervisie

Als therapeut en begeleiders van anderen hebben we te maken met het fenomeen overdracht en tegenoverdracht in relatie tot de cliënt. Overdracht is niet altijd zichtbaar, maar wordt wel gevoeld. Er wordt verwacht dat we als therapeut hier antwoord opgeven. Welk antwoord je geeft, waar je je loyaliteiten legt, hoe je uiteindelijk handelt naar een cliënt, wordt niet alleen door de systemische achtergrond van je cliënt bepaald maar ook door je eigen systemische achtergrond. Om te voorkomen dat je na verloop van tijd op een plaats terecht komt die je eigenlijk niet zou willen innemen is supervisie benodigd. Als je ‘de ouder’ van je cliënt te gaat spelen gaat het hulpverleningsproces zeker stagneren. Maar er zijn ook andere valkuilen. Naast mijn jarenlange werk met de door mij zelf ontwikkelde Kernfusietraining en als hypnotherapeut, opleider en supervisor, werk ik sinds 1996 ook met het systemische opstellingenwerk van Bert Hellinger. Het is mijn ervaring dat de theorie en methodiek van het opstellingenwerk bijzonder geschikt is om zichtbaar te maken wat er speelt in het veld van de cliënt. De plaats, die de hulpverlener in dient te nemen en in welke richting mogelijke oplossingen voor cliënt en hulpverlener liggen is een onderwerp wat steeds zorg vraagt. Deze benadering en werkwijze worden in de supervisieworkhops toegepast tijdens de supervisiedagen die op verzoek worden aangeboden voor groepen van 10 of meer. Hierbij kunnen casussen vooraf schriftelijk worden ingediend zodat de aandacht op de interactie tussen hulpverlener en cliënt kan worden gericht.

Individuele supervisie

De individuele supervisie kan gaan over het therapeutisch proces en over het systemisch opstellingenwerk. Een en ander kan op maat worden afgestemd.

Verwerkingssessies

Ook kan men tussendoor een of meerdere verwerkingssessies systemische coaching en kernfusietraining aanvragen.

Groepssupervisie - consultatie

De groepssupervisie - consultatie wordt gegeven aan de hand van systemische opstellingen. Deze dagen zijn bedoeld voor (hypno) therapeuten die vragen rond hun cliënten willen onderzoeken. Ook andere disciplines (artsen, coaches, docenten, leraren en remedial teachers) die op zoek zijn naar een breder kader van waaruit zij hun werk willen ontwikkelen zijn welkom. Bekendheid met het systemisch opstellingenwerk is niet vereist. Deze dagen zijn eveneens bedoeld voor mensen die zelf willen oefenen in het doen van opstellingen onder begeleiding van Marja of Luuc.  Voldoende vooropleiding hierin is dan wel vereist. Er zal voortdurend naar een evenwichtige verdeling worden gezocht met betrekking tot aandacht voor cliëntbesprekingen, therapeutische attitude en reflectie ten aanzien van de grondbeginselen van het werken met opstellingen (fenomenologisch systemisch werken).