Definitievragen van de psychopaat als manager

-Kunt u op grond van uw ervaringen vertellen welke specifieke gedragingen van een psychopaat op de werkvloer op de voorgrond treden?

Vaak zijn ze charmant en kunnen goed een netwerk opbouwen. Ze hebben altijd gelijk, vooral als ze ongelijk hebben. Ze trekken zich niets van kritiek aan en ze zullen blijven volhouden dat het resultaat goed is dus doen ze het ook goed.Een psychopaat zal blijven volhouden dat twee maal twee vijf is terwijl een neuroot meer geneigd is om de uitkomst van twee maal twee is vier ter discussie te stellen, omdat de psychopaat blijft volhouden dat het nou eenmaal vijf is. Ze zijn heel goed in verdeel en heers spelletjes en lijken geen enkele empathie te tonen, alleen zullen ze het spelen al het hen goed uitkomt. Ook hebben ze in totaal geen last van een geweten odf enig etisch besef, bij hun wedijver om hun doelen te bereiken. Ze zullen anderen dingen beloven en er later op terugkomen zonder er enige wroeging over te tonen.

Ze neigen er naar om in het gesprek over zich zelf te beginnen. Ze brengen anderen in diskrediet. Ze hebben de neiging neer te kijken op anderen als ze ze hebben overtroeft met hun manipulaties en streken. Ze kunnen niet tegen hun verlies en gaan voor de winst, niets ontziend . Ze zijn vaak kil en berekenend.

Ze zijn zich kennelijk niet bewust van wat ze anderen aandoen, door over lijken te gaan en mensen tegen elkaar uitspelen. Dit aan de hand van excessief  dominant en autoritair, leugenachtig gedrag Hierbij wordt naar boven toe vriendelijk en huichelachtig gedaan en naar beneden toe mensen het moeten ontgelden doordat er gemanipuleerd wordt. Ze bouwen een machtsnetwerk op dat ze vervolgens voor eigen gewin gebruiken, zonder aanziens des persoons en zonder zich te bekommeren over het wel en wee binnen een bedrijf. Te zullen geen berouw tonen als ze anderen benadeeld hebben of de dood ingejaagd hebben (Hitler, Nazi Duitsland). 

-Welke gedraging(en) van de psychopathische manager heeft voor zijn/haar ondergeschikten de meest negatieve invloed?

Elk gedrag, dat hierboven beschreven is, wat de werknemer uit zijn kracht haalt, meestal, excessief  dominant en autoritair, leugenachtig, manipulatief en medogenloos gedrag. 

Vragen over karakteristieken en gedrag van de slachtoffers

-Welke eigenschappen maken een werknemer vatbaar voor de negatieve invloeden van de  psychopaat?

In principe zijn dat mensen met verhoogde neurotische trekken.
Als een werknemer weinig ik-sterkte heeft en daardoor angstig is en probleemvermijdend gedrag vertoond.. Als hij daadoor controlefreakinggedrag en perfectionistich gedrag vertoont en bang is zijn mond open te doen door angst voor afwijzing. Deze mensen zijn vroeger op school al veel gepest door pesters en mee-lopers (psychopatiche tendens) Dit komt meer voor als kinderen thuis al te veel ‘belast’ zijn met de problematiek van ouders, doordat deze hun eigen trauma’s niet verwerkt hebben.

-Bestaat het typische slachtoffer van een psychopaat? Bestaan er gedragsmatige overeenkomsten?

Dader en slachtoffer lijken elkaar nodig te hebben. Vaak is het oorspronkelijke trauma uit het familiesysteem van de psychopaat en dat van de neuroot vergelijkbaar. De oorsprong van het trauma kan wel enkele generaties verschillen. De psychopaat heeft zich verhard, door een harde overlevingsstrategie te kiezen en de neuroot heet een overlevingsstrategie ontwikkeld als pleaser, perfectionist, helper, redder en stelt zich machteloos en afhankelijk op etc. 

-Hebben slachtoffers het gevoel dat ze invloed op hun psychopathische leider hebben?

Meestal in heel beperkte mate. Dit kan door zich ziek te melden of  heimelijk verzet te tonen, te roddelen of ook een poging doen om zich te verharden. 

-Wat zijn de psychische gevolgen van slachtoffers van een psychopathische manager?

In feite is de kiem al jaren eerder gelegd. De psychopaat als manager vindt in zijn slachtoffer een projectieveld om zijn woede op een van zijn ouders onbewust af te reageren. De pijn wordt open gelegd bij het slachtoffer, wat wellicht onbewust enige bevrediging geeft bij de psychopaat Daardoor heeft het slachtoffer een keuze om zijn oorspronkelijke trauma met hulp van anderen op te lossen of in een diep dal (burnout, of langdurig uitvallen door psychosomatische klachten of depressie) weg te vallen, met alle kosten van dien.

Vragen naar invloed van werkcontext op de invloed van psychopathische managers

-Welke rol speelt hiërarchie binnen de onderneming bij de invloed van de psychopathische managers op zijn ondergeschikten?

De hiërarchische structuur binnen een onderneming versterkt de angst om te worden buitengesloten of om ontslagen te worden. Macht en onmacht. Meelopers zullen uit angst om zelf slachtoffer te worden doen of ze niet zien wat er werkelijk gebeurt.

-Verwacht u dat psychopaten in bepaalde bedrijfstakken meer voorkomen? Zo ja, welke eigenschappen van zo een bedrijfstak zijn aantrekkelijk voor een psychopaat?

Daar waar er meer druk wordt gelegd op prestaties zal een psychopaat zich meer gesteund voelen door de organisatie. Ook verwacht ik dat hij of zij zich binnen financiële instellingen meer thuis zal voelen.

-Zal een psychopaat naarmate zijn macht binnen de organisatie groeit andere trekken gaan vertonen of zullen bepaalde gedragingen toenemen in frequentie?

Mijn verwachting is dat zodra de macht van de psychopaat toeneemt en er daardoor meer ‘meelopers’ zijn en hij zich door de organisatie gesteund voelt (omdat de resultaten op korte termijn goed lijken te zijn), dat hij vaker en excessiever zal optreden. 

Vragen naar leereffect op de werkvloer

-Nemen slachtoffers gedragingen van hun psychopathische leider over?

Als er meer slachtoffers besluiten ‘meeloper’ te worden zullen die in het systeem worden meegezogen. De ‘pispaal’ is hij of zij die niet bestand is tegen al deze vijandige triggers en  zal het onderspit delven, uit het systeem vallen door ziekte of ontslag, gevolgd door het volgende slachtoffer (zie folder Pesten op het werk).

-Hoe kan psychopathische leiding ervoor zorgen dat een hele afdeling zich negatief kan gaan gedragen? Welke rol speelt normenvervaging bij dit proces?

De negatieve leiding wordt de norm van het psychopathische principe, welke zal worden opgevolgd, uit angst om zelf de ‘pispaal’ te worden. De norm vervaagt  zodat men partij gaat kiezen voor de winnaar (zie Hitler met zijn Nazi Duitsland, een medogenloze charmeur, volgens overlevering red. Hij kwam uit een beijzonder verstrikte familie, met familiegeheimen). 

-Welke adviezen geeft u aan slachtoffers om met de gevolgen van het gedrag van de psychopathische manager om te gaan?

In coaching en therapeutische consulten kan ik alleen met de slachtoffers praten. Soms heb ik het geluk dat ik mijn opdrachten krijg van H&R hoofden, aan wie ik duidelijk kan maken dat verschillende cliënten vaak met de zelfde manager problemen hebben. De slachtoffers zelf help ik hun eigen trauma’s en overerfde trauma’s van hun familiesysteem te  verwerken en een adequatere coping stijl aan te leren. Ook maak ik ze bewust dat ze niet als bliksemafleider voor de psychopaat hoeven te fungeren, die onbewust van zijn eigen angsten en verdriet, zijn problematiek in het mandje van het slachtoffer pleegt teleggen. Ook adviseer ik hen het probleem bij de H&R manager of directie te leggen, zodat die zich ook bewust wordt van wat er feitelijk speelt.  

-Bestaat er zoiets als een psychopaat in pak? Heeft deze altijd het zelfde profiel?

Je moet het eigenlijk zo zien. Het is een weegschaal met twee lange weegarmen, waarbij het midden van de weegarm op een steunpunt rust.
Links van het steunpunt zijn de neuroten en aan de rechterkant van het steunpunt zijn de psychopaten.
Aan de uiterste linkerkant zijn de zware neuroten, die of wel in een psychiatrische inrichting verblijven of in een ziekenhuis terecht zijn gekomen, ten gevolge van de stress, voorkomend uit hun innerlijke conflicten.  Aan de uiterste rechterkant zijn de zwaar psychopaten, criminelen, zonder enig geweten, voor wie we gevangenissen hebben gebouwd. Ook worden ze in dwangverpleging opgenomen in TBS klinieken.
Voor de andere neuroten, iets meer naar het midden toe heb die neuroten die hyperventileren, zich afhankelijk opstellen en vaak ziek zijn en alcohol en drugsgebruiker zijn en soms seksverslaafd etc.
Voor de andere psychopatisch aangelegde medemens iets meer naar het midden heb je de drugsdealer, de producenten van porno en 0900 sekslijnen etc..
In het midden rond het middelpunt zijn de gepesten, de psychopaat in pak, de pesters, de meelopers, de rokers, de drinkers, de versierders, de versierden, de zich afhankelijk opstellenden, de verantwoordelijkheid op zich nemende de harde werkers, de af en toe een baaldag opnemende medemens. De ‘op de chef mopperende medemens’, de macho, de dominante, de intrigant, de autoritaire, de cynicus, de blozer, de onzekere etc.
Voor de laatste groep hebben we ook gebouwen neergezet. Dit zijn kantoren, hotels, restaurantjes, keukens, magazijnen, loodsen, havens, luchthavencomplexen incl. vliegtuigen,  etc. En deze groepen lopen op kosten van het bedrijfsleven hun onverwerkte problematiek op elkaar te botvieren. Dit kost het bedrijfsleven en de overheid elk jaar enorm veel geld. 

-Hoe los dit immense probleem, dat mensen ziek maakt, mensen ongelukkig maakt en mensen van generatie op generatie tot oorlog drijft?

Het probleem is dat mensen zich niet bewust zijn van het enorme ziekmakende effect van buitensluitingen uit familie en organisatiesystemen, zoals het niet gezamenlijk rouwen om hun gestorven (jong overleden) dierbaren, zoals met name gestorven vrouwen in het kraambed, familieleden die zelfmoord hebben gepleegd, of misdadigers die worden buitengesloten en doodgezwegen, niet-geborenden, zoals miskramen en abortussen etc.
Het niet worden vervolgd voor zware misdaden, zoals daden als moord, incest, seksueel misbruik in families, holocaust, diefstal, roof, oneerlijk verkregen geld ten koste van anderen, verkrachting, kindermoord en kindermisbruik etc.
Door hen hiervan bewust te maken kan er wellicht een verandering ten positieve optreden. Ieder een die daar aan meewerkt helpt deze wereld een beetje meer in harmonie te doen komen. Het blijkt namelijk in therapeutische trajecten dat mensen gedrag gaan ontwikkelen, dat zijn kiem vindt vanuit bovengenoemd ‘unfinished business’. Niet bewust verwerkt verleden blijkt zich te manifesteren in de praktijk van alledag, en ook op de werkvloer. Dit kost de maatschappij heel veel geld en dit veroorzaakt veel pijn en ongeluk.

- Hoe kan men de kosten die deze problematiek tot gevolg heeft bij de kern aanpakken?

Ik denk dat we in de gezondheidszorg moeten stoppen psychische (mentaal en emotionele) en fysieke (medische) oorzaken van elkaar te scheiden. Het is van belang en noodzakelijk de mens als een multidimensioneel wezen te beschouwen en zien dat het wegstoppen van onverwerkte emoties (trauma’s) zowel in het fysieke lichaam gaat vastzitten en gedrag oplevert bij degenen die worden belast door de onverwerkte familietrauma’s. Dus problemen zoals stress, angsten, depressies, psychoses en pijnsignalen niet langer wegmoffelen met pillen maar mensen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gevoelsleven.
Dit zou een verplicht vak moeten zijn bij elke studie na het middelbaar onderwijs. Basis levenslessen zoudenop het middelbaar onderwijs al een basisvak dienen te zijn. Bewustzijn bijbrengen van de noodzaak van zuiver met je zxelf en anderen omgaan op alle lagen van de bevoling is uiteindelijk de meest effectieve oplossing.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina