Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Mee-denkers

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de Coach/therapeut en de cliënt en/of diens opdrachtgever / geldverstrekker. Indien de toegestuurde overeenkomst bij de intake niet is ingevuld door de cliënt, terwijl de vragenlijst wel ingevuld en ingeleverd, geldt het traject niet als therapie maar als coaching. Voor coaching volstaat het de vragenlijst in te vullen, die als zodanig als overeenkomst dient.

Artikel 2.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de coach/therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3.

De door de coach/therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt contant of via een mobiele app te worden voldaan en daar waar er sprake is van een bedrijfstraining of afwijking van dit gestelde, dienen de kosten van de gehele training binnen 20 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 4.

Indien de cliënt of diens geldverstrekker/opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 20 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt of diens opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de coach/therapeut de cliënt of diens opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6.

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de coach/therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,–.

Artikel 8.

Bij betalingsachterstand is de coach/therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als nadat de afspraak is gemaakt en de vragenlijst is ingevuld, en het ter bevestiging van de afspraak teruggestuurd is per e-mail wordt dit beschouwd als ondertekening van het gehele document. Indien gewenst kan ondertekening ook plaatsvinden bij het kennismakingsgesprek. In geval van een therapeutisch traject door zowel cliënt als therapeut te ondertekenen, en door therapeut te archiveren in het dossier van de cliënt. Uitgangspunt van deze overeenkomst is de wet WGBO. In de WGBO is onder meer geregeld:

  • Recht op informatie
  • Vereiste toestemming voor minderjarigen
  • Recht op inzage in het dossier van de cliënt
  • Geheimhouding van cliëntengegevens
  • Centrale aansprakelijkheid voor gezondheidsinstellingen

Tenslotte

  • Gezien het vertrouwelijke karakter van deze intensieve coaching, zijn de coach en eventuele supervisor gehouden aan een beroepscode en geheimhoudingsplicht en klachtrecht van het NGPA en het voorliggende tucht- en klachtrecht (SCAG).
  • De cliënt betaalt de therapie contant of per bank en ontvangt daarvoor achteraf een nota of kwitantie.
  • Het therapietraject beslaat maximaal een periode van 7 sessies van 1,5 uur. Indien er meer nodig blijken te zijn wordt een nieuwe hulpvraag geformuleerd.
  • Luuc Christiaanse heeft zich sinds 1990 gepassioneerd ingezet voor de beroepsorganisatie van hypnotherapeuten en is sinds 2000 Europese geregistreerd Psychotherapist. Hij was tot 1-1-2022 onder meer lid van de beroepsorganisatie NVPA en werkt sindsdien vooral als vrij gevestigd coach.
Scroll naar boven