Depressie

Casus systemische verstrikking door verdrongen verdriet. (door Luuc Christiaanse, famielieconstallatie opsteller, lid SONT en tot 31-12-2016 van het NGVH): Vanaf 1 januari 2017 lid NVPA en geregistreerd bij de RBCZ.
Deze casus staat ook beschreven in het boekje ‘de Verlichting’ uit 2007,

Inleiding

Vraag: is depressiviteit en depressie ook zonder pillen of anti-depressiva te behandelen?
Antwoord: ja, depressiviteit en depressie zijn te behandelen in 70% van de gevallen door EMDR en alternatieve methodes!

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing)

Een depressie is een toestand waarbij men zich neerslachtig of ontmoedigd voelt. Een lichte depressie kan binnen een uur voorbij zijn, dan wel maandenlang aanhouden, afhankelijk van de oorzaak en van de levensomstandigheden van de persoon in kwestie. Depressies manifesteren zich meestal tijdens kritieke of onzekere periodes in het leven, bijvoorbeeld in de pubertijd, tijdens de zwangerschap, kort na de geboorte van een kind, of tijdens de menopauze. Zij kunnen worden uitgelokt door een huiselijke crisis of door een zware teleurstelling of door de plotselinge dood of zelfdoding van een vriend/vriendin. Indien veroorzaakt door een kritieke situatie in de werkkring of door ontevredenheid met het werk, kan een depressie worden opgevat als een beroepsziekte.

Ook na een aantal ziekten kan een depressie zich voordoen. Een gedeprimeerd mens heeft het gevoel dat er voor hem geen hoop meer is. Hij neigt tot een sombere, pessimistische kijk op de toekomst en verliest interesse in bezigheden waarin hij vroeger schik had. Het kan zijn dat hij over voortdurende vermoeidheid klaagt of een verscheidenheid aan lichamelijke klachten vertoont, gewoonlijk niet van ernstige aard, maar moeilijk te definiëren. Ook kan hij alle belangstelling in seksuele activiteiten verliezen en geen eetlust meer vertonen, waardoor hij snel in gewicht daalt. Maar soms kan een depressie de tegenovergestelde uitwerking hebben en vertoont de betrokkene een onstuitbare drang tot eten. Ook kan er constipatie optreden, of kan de menstruatie uitblijven. Slaapstoornissen en huilbuien horen bij de kwaal.

Iemand met een ernstige depressie is ziek. Gewoonlijk staat de ernst van de depressie buiten alle proporties tot de omstandigheden die deze depressie teweeg hebben gebracht. Kenmerkend is dat de betrokkene zich realiseert dat zijn gevoelens van eenzaamheid en misère geen rechtvaardiging vinden in de werkelijkheid, maar toch is hij niet in staat zich eruit los te rukken. Het is een eigenaardigheid van de ziekte dat de patiënt zich inbeeldt niet beter te zullen worden. Men dient hem daarom te overtuigen dat een depressie een ziekte is, die op den duur, net als griep, overgaat. Depressies worden over het algemeen in verband gebracht met een storing in de hersenen. Behandeling met moderne antidepressiva brengt in vele gevallen snelle verbetering: Soms werken antidepressiva niet. De oorzaak van de klachten kan ook gezocht worden in langdurig zichzelf voorbij rennen waardoor bepaalde behoeften en emoties lange tijd niet aan bod gekomen zijn door een te druk bestaan of door de gekozen overlevingsstrategie (dwangmatige hang naar perfectionistisch en controledrang).

In Nederland slikken zo’n 760 duizend mensen anti-depressiva. In verreweg de meeste gevallen is dat onnodig, zegt de Franse psychiater David Servan-Schreiber.
De klinisch psychiater, werkzaam in het Amerikaanse Pittsburgh en gespecialiseerd in stressbehandeling, schreef een succesvol boek over zijn alternatieve behandelingen, zoals yoga, visolie.

Onze ervaring is ook dat door het eten van visoliecapsules, het weglaten van gerafineerde kolidraten en verhitte vetten uit het menu, in combinatie met het dagelijks beluisteren van de zelfhulp-cd’s en enkele sessie’s kernfusietraining, vaak gepaard gaand met een EMDR behandeling, dat de depressie als sneeuw voor de zon blijkt te verdwijnen.

Behandelingen die inmiddels wetenschappelijk zijn beproefd en bewezen

Volgens Servan-Schreiber zijn middelen als Prozac de melkkoe van de farmaceutische industrie en kunnen stress en depressiviteit met ogenschijnlijk koddige behandelingen worden bestreden. Met oogtherapie bijvoorbeeld. In Frankrijk is Servan-Schreiber inmiddels een fenomeen.

…Een belangrijk voordeel van EMDR is de snelheid waarmee de resultaten kunnen worden bereikt. Beschouwen we vijf recente gecontroleerde studies naar de effectiviteit van EMDR voor de behandeling van PTSS (type I psychotrauma) dan blijkt dat na gemiddeld 6 zittingen ongeveer driekwart van de cliënten niet meer aan de DSM-IV criteria voor PTSS voldeed…” en “…Ook in deze studie bestond de behandeling uit niet meer dan drie zittingen EMDR van 90 minuten elk. Substantiële verschillen in het voordeel van EMDR, ten opzichte van een wachtlijst controlegroep, werden gevonden met betrekking tot kenmerkende PTSS symptomen, depressie en angst. Behandeling van de wachtlijstcontrolegroep leidde tot een vergelijkbaar resultaat. Wel of geen diagnose PTSS bleek niet van invloed op het resultaat. De gevonden veranderingen waren 30 dagen, 90 dagen en één jaar na behandeling nog steeds aanwezig. Uit een follow-up onderzoek bleek dat van de 32 mensen met de diagnose PTSS nog slechts 5 aan de criteria van de diagnose voldeden...” (bron: Empirisch ondersteuning).

Door de Mee-denkers wordt EMDR en Hypnotherapie in combinatie met specifiek passende klassieke homeopathische middelen hierbij vaak succesvol toegepast. Ernstiger gevallen, zoals mensen die een zelfmoordpoging doen of overwegen, vereisen specialistische behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Toch kunnen ook in deze gevallen in overleg met de behandelend psychiater en in combinatie met homeopathische middelen, Kernfusietraining ®, zelfhulp-cd’s en famillieopstelingen volgens Bert Hellinger ook intrapsychische en significante gedragsveranderingen worden bewerkstelligd.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie

Wij zijn geen psychiater of arts, wel weten we van onze cliënten dat het langdurig gebruik van onderstaande middelen niet als prettig ervaren wordt. Onze aanpak met EMDR, zelfhulp-cd’s en Kernfusietraining en familieopstellingen en voedingsadviezen blijkt in 70% van de gevallen minstens zo effectief te zijn. Zie ook interview prof. dr David Servan Schreiber, dat u hierboven kunt downloaden.

Daarnaast is er ook de ondersteuning met Homeopatische middelen mogelijk voor de verschillende soorten van depressies en angsten.

Seroxat

Seroxat leidt tot een toename van zelfmoordneigingen onder patiënten ( Bron: MedNet/Gazet van Antwerpen, 22/08/2005)

Dat is te lezen in de Britse krant The Times. De krant baseert zich op een Noors onderzoek van de universiteit van Oslo. De resultaten zijn in BMC Medicine gepubliceerd. Volgens het onderzoek ligt het aantal zelfmoordpogingen zevenmaal hoger bij patiënten die Seroxat gebruiken dan bij patiënten die een placebo slikken. Patiënten die Seroxat gebruiken hebben drie maal vaker zelfmoordgedachten.

De Noorse wetenschappers onderzochten 1.500 patiënten, voorafgaand aan de introductie van het middel op de markt, begin jaren negentig. The Times bericht dat verschillende organisaties hebben gevraagd om de verkoop van het middel stop te zetten. GlaxoSMithKline, de producent van Seroxat, en de Britse geneesmiddelenautoriteit hebben het middel verdedigd. Volgens hen levert het antidepressivum meer voor- dan nadelen op.

Prozac

En hoe zit het met Prozac?

Jonge muizen die enige tijd het antidepressivum Prozac slikken, ontwikkelen zich tot bangere en depressievere muizen dan hun soortgenootjes. Reden te meer om voorzichtig te zijn met het voorschrijven van antidepressiva aan jonge kinderen. Het is natuurlijk een paradox van jewelste. Jonge muizen die behandeld worden met Prozac, het ‘gouden’ antidepressivum dat eind jaren tachtig op de markt kwam, blijken later in hun leven angstiger en depressiever te zijn dan hun onbehandelde soortgenootjes. En dat was nou net niet de bedoeling van het middel.

In het tijdschrift Science van deze week doen psychiater Jay Gingrich en collega’s van de Columbia State University in New York verslag van hun onthutsende muizenexperiment. Vanaf hun vierde dag tot en met hun derde levensweek kregen de muisjes van Gingrich dagelijks óf een onschuldige zoutoplossing ingespoten, óf een injectie met het antidepressivum. Negen weken na de laatste injectie werden de muisjes aan een serie gedragstesten onderworpen om hun gemoedstoestand te kunnen bepalen.

De Prozac-muisjes bleken allereerst een stuk huiveriger te zijn voor nieuwe situtaties dan de muizen die geen Prozac hadden gekregen. Ze toonden in een doolhof bijvoorbeeld minder onderzoekend gedrag. Ook treuzelden ze langer met eten als ze dat in een nieuwe ruimte voorgeschoteld kregen. En als een gedeelte van de kooi onder stroom werd gezet, leerden ze veel langzamer dan hun soortgenootjes dat gedeelte van de kooi te vermijden. Allemaal tekenen van angst en depressie, schrijven de onderzoekers.

Het niet-volgroeide brein lijkt dus op een andere manier te reageren op Prozac dan het volwassen brein. Reden voor Gingrich om tot grote voorzichtigheid te manen: “Het gebruik van [dergelijke middelen] door zwangere vrouwen en jonge kinderen kan leiden tot emotionele stoornissen later in het leven.”

En dat voegt weer een nieuwe dimensie toe aan de controverse over het voorschrijven van antidepressiva aan kinderen. In Nederland slikken vier op de duizend kinderen onder de achttien antidepressiva. Het grootste deel daarvan komt op rekening van SSRI’s, serotonine-heropname-remmers, zoals Prozac. Ze blokkeren de heropname van serotonine, waardoor deze boodschappermoleculen langer beschikbaar blijven in de hersenen. Deze middelen zijn echter niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen onder de achttien. Het voorschrijven gebeurt, zoals dat heet, ‘off-label’.

Maar de onderzoeken waaruit de effectiviteit van deze middelen bij kinderen zou blijken, rammelen aan alle kanten. Het meest stuitend zijn de pogingen van geneesmiddelengigant GlaxoSmithKline, producent van de veelvuldig voorgeschreven serotonine-heropname-remmer Seroxat, om hen niet welgevallige onderzoeksresultaten onder het tapijt te moffelen. Pas vorig jaar verstrekte de fabrikant onder druk de resultaten van klinische trials uit de eerste helft van de jaren negentig, waaruit blijkt dat kinderen die Seroxat slikken, meer zelfmoordneigingen hebben. In februari 2004 lekte een geheim memo uit waarin Glaxo schreef dat de verspreiding van deze gegevens goed gemanaged moest worden, om ‘eventuele negatieve commerciële gevolgen te minimaliseren.’ In juni spande de openbare aanklager van de staat New York, Eliot Spitzer een rechtszaak aan tegen de geneesmiddelenfabrikant, die bijna 5 miljard dollar per jaar verdient aan de verkoop van Seroxat.

Een half jaar geleden zetten de medische vaktijdschriften The Lancet en het British Medical Journal de zaken eens op een rij. Het oordeel was hard. BMJ vergeleek zes studies naar het effect van SSRI’s bij kinderen met een depressie, en concludeert dat de positieve effecten van SSRI’s bij kinderen met een depressie sterk overdreven worden. Vaak werkt een neppil zelfs beter. De negatieve effecten worden juist als minder ernstig weergegeven dan ze zijn. Het effect van de antidepressiva is ronduit twijfelachtig, constateren zij, en het gebruik ervan weegt niet op tegen de risico’s.

De onderzoekers uit The Lancet wisten de hand te leggen op een aantal níet gepubliceerde studies, en ook hier zijn de conclusies niet mis. In een hoofdredactioneel commentaar heet het dat ‘het onderzoek naar de werking van SSRI’s bij kinderen wordt gekenmerkt door misleiding en manipulatie’, en dat er op grote schaal misbruik is gemaakt van het vertrouwen van patiënten, artsen, en de vrijwilligers die aan de klinische trials deelnamen.

Slechts één van de zeven SSRI’s die momenteel op de markt is, komt er goed vanaf in het Lancet-artikel. En dat is vreemd genoeg – met het muizenonderzoek van Jay Gingrich in het achterhoofd – Prozac.

Nu valt er wel wat af te dingen op het onderzoek van Gingrich. Zijn muizen krijgen op wel érg jonge leeftijd Prozac – drie muizenweken zijn vergelijkbaar met acht mensenjaren. Het commentaar van Gingrichs collega John Mann, eveneens psychiater aan Columbia University, luidt dan ook: “Dit [onderzoek] heeft niets te maken met het vraagstuk van SSRI’s bij kinderen, omdat kinderen deze middelen pas op veel latere leeftijd krijgen.” Daar staat tegenover dat het mensenbrein, in tegenstelling tot dat van de muis, zich blijft ontwikkelen tot ver in de puberteit. En daarmee navenant kwetsbaar is voor chemische invloeden van buitenaf.

Een woordvoerder van de producent van Prozac, Eli Lilly, liet de nieuwsdienst van de BBC weten dat er ‘grote voorzichtigheid moet worden betracht bij het interpreteren van muizenstudies’, zoals het onderzoek van Gingrich. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf het gebruik van het middel bij kinderen overigens niet promoot.

Europa

In Europa bestaat nog geen aparte regelgeving voor het gebruik van medicijnen bij kinderen. Vorige maand pas besloot de Europese Commissie een raad in te stellen, die moet beoordelen of farmaceutische bedrijven aparte ’trials’ moeten houden om de veiligheid en de effectiviteit van geneesmiddelen bij kinderen vast te stellen.

Vooruitlopend op Europese regelgeving heeft Groot Britanie vorig jaar de meeste SSRI’s al in de ban gedaan waar het gebruik bij kinderen betreft. Op de zwarte lijst staan Seroxat, Efexor, Zoloft, Fevarin, Cipramil en Escitalopram (Cipralex). Alleen voor Prozac wordt een uitzondering gemaakt.

In de Verenigde Staten moeten geneesmiddelen voor kinderen apart worden geregistreerd. Sinds begin 2003 is Prozac – en alleen Prozac – daar toegelaten voor gebruik bij kinderen vanaf acht jaar. De Amerikaanse Food and Drug Administration FDA verordonneerde twee weken geleden overigens dat alle SSRI’s een zwartomrande waarschuwing moeten krijgen waarin gewezen wordt op het gevaar van zelfmoord als de middelen door kinderen worden gebruikt.

  • Jacqueline de Vree
  • Jay Gingrich et al, ‘Early-life blockade of 5-HT transporter alters emotional behavior in adult mice’, in: Science, 29 oktober 2004
  • Constance Holden, ‘Prozac treatment of newborn mice raises anxiety’, in Science, 29 oktober 2004

Wil je meer weten over hoe je een depressie te lijf kunt gaan, of een kennismakingsgesprek aanvragen?

Scroll naar boven